Spring til indhold

Kurser

Socialtilsyn Øst udbyder nedenstående tilkøbskurser til pleje- og aflastningsfamilier.

Læs mere om de forskellige herunder:

Grundkursus for konkret godkendte plejefamilier

Socialtilsyn Øst udbyder grundkurser for plejefamilier (herunder aflastningsfamilier), der bliver konkret godkendt.

Grundkurserne vil blive udbudt i det omfang, der er pladser.

For såvel døgnpleje som aflastningsfamilier gælder, at kurset er på 4 dage, fordelt på 2 x 2 sammenhængende dage. Emner der ligger på de 4 dage, er af stor relevans for såvel aflastnings- som plejefamilier. Det betyder, at de aflastningsfamilier, der på sigt måtte ønske at blive godkendt til døgnpladser, ikke skal på et nyt kursus.

Socialtilsynet forestår kun selve undervisningsdelen, hvorfor kommunerne fortsat selv står for den egentlige godkendelse af familien.

På grundkurset undervises efter KRITH modellen, som er den model Socialstyrelsen seneste har fået udarbejdet til formålet. Alle undervisere er uddannede KRITH konsulenter. Der er som udgangspunkt 2 undervisere under hele kurset.

Undervisningen er en kombination af oplæg, film og øvelser. Der vil være hjemmeopgaver i form af artikler der skal læses og mindre opgaver.  Der lægges vægt på dialogbaseret undervisning samt at der kan differentieres i vægtningen efter kursisternes behov. Dog fastholdes det, at alle hold skal igennem samtlige emner.

Indholdet på grundkurset er i overskrifter:

Dag 1: Fokus på egen familie (Herunder hvad vil det sige at være aflastnings- eller døgnplejefamilie, hvad skal man medtænke i forhold til egen hverdag, egne børn, øvrige netværk m.m.)

Dag 2: Fokus på tilknytning, samarbejdet med det professionelle netværk og det moderne børnesyn (herunder hvad betyder tilknytningen og hvordan arbejder man med det, hvad vil det sige at være en professionel samarbejdspartner, forskelle i opdragelse af egne børn og plejebørn, risiko- og beskyttelsesfaktorer for børn og unge m.m.)

Dag 3: Fokus på forældresamarbejdet (herunder hvad er vigtigt, hvordan arbejder man med det samt sorg og krise m.m.)

Dag 4: Fokus på lovgivning og matchning (herunder hvordan foregår en sag i kommunen, tavshedspligt, underretningspligt, formålet med handleplaner, hvordan sammensættes løn for plejefamilier, Lov om voksenansvar og hvordan matches et barn til plejefamilie m.m.)

Der er ved afslutning af hvert grundkursus en anonym evaluering fra kursisterne, der løbende bruges til en vurdering af evt. ændringer og justeringer.  Kurset afsluttes med kursusbeviser.

Såfremt Socialtilsyn Øst under grundkurset bliver opmærksom på noget, der kan give en bekymring for en families tilgang eller evner i forhold til en fremtidig opgave som henholdsvis døgn- eller aflastningsfamilie, vil socialtilsynet underrette den pågældende familie samt betalende kommune herom.

Grundkurset retter sig til familier, der som udgangspunkt skal varetage en almindelig opgave som konkret aflastning eller døgnpleje. Det betyder, at kurserne ikke retter sig mod familier, der skal godkendes til netværksopgaver, da socialtilsynet finder, at der i disse opgaver vil være nogle andre dilemmaer og derfor også et andet fokus for undervisningen.

Socialtilsyn Øst holder løbende kurser. 

Alle grundkurser finder sted i Holbæk på vores adresse:

  • Jernbanevej 6, 3. sal, 4300 Holbæk. 

Grundkurserne ligger over fire hverdage i 2 x 2 sammenhængende dage. 

 

Pris for kurset er 3.250 kr., hvilket dækker undervisning, forplejning på kurset samt kursusmaterialer.

Ved yderligere spørgsmål eller ønske om køb af grundkursus, kan rettes henvendelse til koordinator Runa Krabbenhøft, e-mail: runkr@holb.dk eller tlf. nr. 72 36 30 03

 

Hvad er KRITH

Arbejdet med børn med skæv udviklingsprofilDato: 18. september 2018 (tilmelding)

Tid: Kl. 8.30 - 15.30

Sted: Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Målgruppe:  Pleje- og aflastningsfamilier

Pris: 1.200,00 kr. pr. deltager, prisen er inkl. forplejning hele dagen

Kursets formål:

Plejefamilier og aflastningsfamilier står i hverdagen med mange komplekse udfordringer, herunder børn hvis udviklingsprofil kan variere i et stort aldersspænd. Det giver særlige udfordringer i hverdagen i plejefamilierne/aflastningsfamilierne. Især kan det være udfordrende at omsætte den teoretiske viden til praktisk anvendelige metoder. På kurset vil der blive sat fokus på dels udviklingspsykologien, men også på metode og metodeanvendelse, således teorien efter kursus kan anvendes i praksis i plejefamilierne/aflastningsfamilierne. 

Kursets indhold: 

  • Udviklingspsykologi (almindelig udviklingspsykologi, særlige udfordringer, hvordan arbejder plejefamilier/aflastningsfamilier med en skæv udviklingsprofil)
  • Belastnings- og beskyttelsesfaktorer i en plejefamilie (resiliens og robudthed)
  • Hvad er en pædagogisk metode (praktiske metoder til anvendelse; High og Low arousal, kommunikation)
  • Hvordan og hvorfor laves der observationer, og hvordan bruges de (praktisk metodeteori og anvendelse heraf)
  • Hvordan omsættes dagen til praktisk arbejde i forhold til handleplaner i plejefamilier/aflastningsfamilier (praktisk anvendelse til handleplaner

Undervisere:

Marianne Thiele:

Uddannet socialrådgiver. Har 22 års erfaring med bl.a. anbragte børn og unge, som hhv. familieplejekonsulent og selvstændig socialfaglig konsulent. Ansat i Socialtilsyn Øst, Afdeling ny-godkendelse, samt underviser på grundkursus for plejefamilier. 

Anja W. Bechgaard:

Uddannet pædagog og cand.pæd.pæd.psyk. Har 16 års erfaring med bl.a. normal- og specialområdet og som familieplejekonsulent. Ansat i Socialtilsyn Øst, Afdeling plejefamilie, samt underviser på grundkursus for plejefamilier. 

Plejefamiliers rettigheder og pligter i arbejdet med anbragte børn og ungeDato: 11. oktober 2018 (tilmelding)

Tid: Kl. 8.30 - 15.30

Sted: Kuben, Seminarieparken 2, 4300 Holbæk

Målgruppe: Pleje- og aflastningsfamilier

Pris: 1.200,00 kr. pr. deltager, prisen er inkl. forplejning hele dagen

Kursets formål:

Arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie tager udgangspunkt i en kompleks lovgivning, som kan være svær at omsætte til daglig praksis. Formålet med kurset er derfor, at give familierne indsigt i hvilke forventninger, rettigheder og pligter der er i arbejdet som pleje- og aflastningsfamilie, samt at give konkrete eksempler på hvordan loven anvendes i praksis. 

Kursets indhold:

  • Lovgivning (herunder tavshedspligt, underretningspligt, høringsret, supervision, efteruddannelse, Lov om voksenansvar, adoption uden samtykke og videreført anbringelse)
  • Handleplan (herunder partsstatus, krav om opfølgning og konkrete mål for den unges overgang til voksenlivet)
  • Med hvem og hvordan samarbejder man som pleje- og aflastningsfamilie (herunder betydningen af samarbejdet med biologiske forældre, samarbejdet med anbringende kommune og andre eksterne samarbejdspartnere, samt samarbejdet med socialtilsynet bl.a. ift. anmeldt/uanmeldt tilsyn, skærpet tilsyn, pålæg, ændringer i godkendelsen, belastningsgrader og scoren i rapporterne)

Undervisere:

Connie Møbjerg:

Uddannet socialformidler med diplom i børn og unge. Har 26 års erfaring med bl.a. anbragte børn og unge som hhv. sagsbehandler, familieplejekonsulent, socialfaglig konsulent og gruppeleder i Børn og Unge. Ansat i Socialtilsyn Øst, Afdeling ny-godkendelser, samt underviser på grundkursus for plejefamilier.

Runa Krabbenhøft:

Uddannet socialformidler med diplom i børn og unge. Har 22 års erfaring med bl.a. anbragte børn og unge som hhv. sagsbehandler og familieplejekonsulent. Ansat i Socialitlsyn Øst, Afdeling ny-godkendelser, samt underviser på grundkursus for plejefamilier.Feedback

Sidst opdateret

08.11.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen