Spring til indhold

Magtanvendelser

Alle former for magtanvendelser skal registreres og indberettes til Socialtilsyn Øst. Dette gælder også, hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen. 

Lovgrundlaget 

På Retsinformation – se link i højreboksen – finder I relevant lovgivning, relevante bekendtgørelser og tilhørende vejledninger. 

Indberetninger 

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelser findes på Socialstyrelsens hjemmeside. Se link i højresboksen. Bemærk, at der er forskellige skemaer, afhængigt af, om det er børn- og ungetilbud eller voksentilbud og hvilken type magtanvendelse, der skal indberettes. Det er vigtigt, at I læser skemaerne grundigt, da de både indeholder frister for indberetning og også information om, hvilke øvrige instanser, der skal indberettes til. 

Socialtilsyn Øst giver ikke en tilbagemelding på de enkelte indberetninger om magtanvendelser. 

Brug af indberetningerne 

Socialtilsyn Øst  behandler hver enkelt indberetning og den samlede anvendelse af magt i tilbuddet eller den kommunale plejefamilie. Socialtilsynet vurderer, om der er grundlag for tilsynsmæssige overvejelser. Det kan fx være at anmode tilbuddet eller den kommunale plejefamilie om en redegørelse, at foretage et tilsynsbesøg eller at tage et møde med tilbuddet.   

Særligt om ikke-hjemlede magtanvendelser 

Hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen, kan det medføre påtale eller strafansvar. En sådan magtanvendelse kan f.eks. være, at et mindsteindgreb ikke er anvendt, eller at magtanvendelsen er udført uden, at lovens betingelser for indgreb er opfyldt. I disse tilfælde skal I som plejefamilie straks sikre, at magtanvendelsen registreres, og at der sker indberetning til Socialtilsyn Øst. Det skal ske uden ugrundet ophold og inden for 48 timer. Socialtilsyn Øst vurderer herefter, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser og konstaterer, om der er rettet henvendelse til politiet i de sager, hvor dette vurderes påkrævet. Socialtilsyn Øst kan også vælge af egen drift at rette henvendelse til politiet, hvis det ikke allerede er sket.

Er der sket en magtanvendelse uden hjemmel i gældende ret i en plejefamilie, i et aflastningstilbud, efterværn eller et andet tilbud udenfor magtanvendelsesreglerne anbefaler Socialtilsyn Øst, at vi orienteres øjeblikkeligt, fx ved at I udfylder og indsender et indberetningsskema  (se link i højreboksen til Socialstyrelsens skemaer) til Socialtilsyn Øst på siksocost@holb.dk

.

 

 Feedback

Sidst opdateret

15.05.2019

Ansvarlig redaktør

Iris Birgitte Christiansen