Jeres oplysningspligt

Jeres generelle oplysningspligt som plejefamilie

Jeres oplysningspligt, som plejefamilie, falder i to dele: Dels har i pligt til at give socialtilsynet alle oplysninger, som socialtilsynet finder nødvendige i forbindelse med socialtilsynets myndighedsopgave. Dels har I en pligt til, af egen drift, at indberette alle relevante oplysninger om ændringer på Tilbudsportalen.

Ifølge lov om socialtilsyn § 12 stk. 2 har plejefamilier pligt til at give socialtilsynet de oplysninger, vi beder om for at kunne udføre vores myndighedsopgave.

I har samtidig pligt til at give os samtykke til, at vi må indhente relevante oplysninger hos fx den praktiserende læge.

Oplysninger før, mellem og efter tilsynsbesøgene

I har pligt til – før, mellem og efter tilsynsbesøgene fra socialtilsynet – straks at indberette alle oplysninger via Tilbudsportalen, hvis der sker ændringer i jeres familie, som er relevante at vide for socialtilsynet som tilsynsmyndighed, herunder oplysninger der indgår i kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer, herunder:

 • Ind- og udskrivning af plejebørn
 • Ind- og udflytning af øvrige beboere i husstanden
 • Helbredsændringer i nærmeste familie (forældre, børn og plejebørn) i form af alvorlig langvarig eller kronisk sygdom
 • Ændringer i strafferetslige forhold, fx sigtelse for overtrædelse af love
 • Ændringer i ansættelsesforhold, der medfører ændret tidsforbrug uden for hjemmet
 • Økonomiske ændringer, fx ændringer i indtægter eller faste udgifter
 • Flytning eller ombygning af bolig

Det er plejefamilien selv, der skal holde sine oplysninger på Tilbudsportalen opdateret, hvilket blandt andet giver anbringende myndigheder et overblik over ledige pladser samt øvrige forhold.

I har også pligt til at oplyse os om andre bekymrende forhold eller hændelser, som ikke skal indberettes på Tilbudsportalen.

Ligesom det er vigtigt for, at socialtilsynet kan forberede tilsynsbesøgene, og danne sig et overblik over plejefamilien.

Oplysninger der kan kræve en ændring af plejefamiliens godkendelse eller en dispensation

Nogle ændringer er så væsentlige, at de enten kræver en ændring af plejefamiliens godkendelse eller en dispensation. For mere information om væsentlig ændringer i plejefamiliers godkendelse eller dispensationer, se punktet væsentlige ændringer og dispensationer.

Det kan blandt andet være:

 • Hvis plejefamilien flytter
 • Hvis plejefamilien ønsker antallet af pladser udvidet
 • Hvis målgruppen ønskes ændret
 • Hvis plejefamilien skal skilles
 • Hvis der opstår alvorlig sygdom
Senest opdateret 02-07-2024