Magtanvendelser

Her kan du hente skemaer til indberetning af magtanvendelse i sociale tilbud på børne- og unge området og voksenområdet samt for specialiserede plejefamilier. Skemaerne udfyldes og sendes som digitalpost via www.virk.dk eller www.borger.dk.

Alle tilbud både på børn- og ungeområdet og på voksenområdet, der er omfattet af bestemmelserne om magtanvendelse, er forpligtet til at sætte sig grundigt ind i reglerne for, hvornår der er hjemmel til magtanvendelser, og hvordan man indberetter magtanvendelser. 

Alle former for magtanvendelser skal registreres og indberettes til Socialtilsyn Øst. Dette gælder også, hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen. 

Lovgrundlaget

Lovgivning, bekendtgørelser og tilhørende vejledninger vedrørende lov om voksenansvar finder I her

Indberetninger

Skemaer til registrering og indberetning af magtanvendelser findes på Socialstyrelsens hjemmeside.

Skemaer til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet

Skemaer til indberetning af magtanvendelse på børne- og ungeområdet

FAQ på magtanvendelsesområdet

Bemærk, at der er forskellige skemaer, afhængigt af, om det er børn- og ungetilbud eller voksentilbud og hvilken type magtanvendelse, der skal indberettes. Det er vigtigt, at I læser skemaerne grundigt, da de både indeholder frister for indberetning og også information om, hvilke øvrige instanser, der skal indberettes til. 

Det anbefales, at udfyldte skemaer uploades som standard i tilbuddenes egne journalsystemer.

Skemaer sendes til Socialtilsyn Øst på sikker mail: siksocost@holb.dk

Vi giver ikke en tilbagemelding på de enkelte indberetninger om magtanvendelser. 

Brug af indberetningerne

Socialtilsyn Øst behandler hver enkelt indberetning og den samlede anvendelse af magt i tilbuddet eller den kommunale plejefamilie. Vi  vurderer, om der er grundlag for tilsynsmæssige overvejelser. Det kan fx være at anmode tilbuddet om en redegørelse, at foretage et tilsynsbesøg eller at tage et møde med tilbuddet.   

Særligt om ikke-hjemlede magtanvendelser

Hvis der er foretaget en magtanvendelse uden hjemmel i lovgivningen, kan det medføre påtale eller strafansvar. En sådan magtanvendelse kan f.eks. være, at et mindsteindgreb ikke er anvendt, eller at magtanvendelsen er udført uden, at lovens betingelser for indgreb er opfyldt. I disse tilfælde skal anbringelsesstedets leder/stedfortræder eller den kommunale plejefamilie straks sikre, at magtanvendelsen registreres, og at der sker indberetning til Socialtilsyn Øst. Det skal ske uden ugrundet ophold og inden for 24 timer. Vi vurderer herefter, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser og konstaterer, om der er rettet henvendelse til politiet i de sager, hvor dette vurderes påkrævet. Socialtilsyn Øst kan også vælge af egen drift at rette henvendelse til politiet, hvis det ikke allerede er sket. 

Er der sket en magtanvendelse uden hjemmel i gældende ret i en plejefamilie, i et aflastningstilbud, efterværn eller et andet tilbud udenfor magtanvendelsesreglerne anbefaler Socialtilsyn Øst, at vi orienteres øjeblikkeligt, fx ved at I udfylder og indsender et indberetningsskema til Socialtilsyn Øst på sikker mail til: siksocost@holb.dk. Indberetningsskemaerne finder I under Selvbetjening

 

Senest opdateret 02-07-2024