Jeres oplysningspligt

Jeres oplysningspligt som socialt tilbud falder i to dele: Dels har I en pligt til af egen drift at fortælle os om ændringer på jeres tilbud. Dels har I ifølge lov om socialtilsyn pligt til at give os de oplysninger, vi beder om i forbindelse med vores myndighedsopgave. 

Oplysningspligten før, mellem og efter tilsynsbesøgene

I har pligt til – mellem tilsynsbesøgene fra Socialtilsyn Øst – straks at oplyse os om eventuelle ændringer på jeres tilbud, som er relevante at vide for os som tilsynsmyndighed, men som ikke er så væsentlige, at de kræver enten en ændring af jeres godkendelse eller en dispensation. Det kan være et lederskifte, alvorlige hændelser i tilbuddet, ændrede fysiske rammer osv.

Den almindelige oplysningspligt omfatter også ændringer, der kan have betydning for jeres økonomi, fx faldende belægning. Det er vigtigt at opdatere økonomiske forhold på Tilbudsportalen.

I har også pligt til at straks at orientere os om tilsynsmæssige skrift fra andre myndigheder (f.eks. påbud fra Arbejdstilsynet)

I kan enten ringe eller skrive til os om ændringen. Husk også, hvis det er relevant at opdatere Tilbudsportalen. 

Nogle ændringer er af en karakter som betyder, at de kræver en væsentlig ændring eller en dispensation, se også punktet Ændringer og dispensationer

Tilbudsportalen

Vejledning om opdatering af oplysninger på tilbudsportalen tilbud

Oplysninger som vi beder om

Vi anmoder kun om relevante dokumenter, som vi skal bruge for at kunne udføre vores myndighedsopgave. Ifølge lov om socialtilsyn § 12 stk. 2 er sociale tilbud forpligtet til at give Socialtilsyn Øst de oplysninger, der er nødvendige for at udføre myndighedsopgaven.

Ligeledes kan et socialt tilbud, ifølge lov om socialtilsyn § 20, videregive oplysninger om borgere til Socialtilsyn Øst uden samtykke, når det sker som led i det driftsorienterede tilsyn.

Love, vejledninger og bekendtgørelser

Senest opdateret 02-07-2024