3+3 Akutanbringelser

Hvis en kommune har et akut behov for at finde et socialt tilbud til en borger, og der ikke findes et egnet godkendt socialt tilbud, kan kommunen efter lov om social service visitere en borger til et ikke-godkendt tilbud, der ikke allerede er godkendt af socialtilsynet i op til tre uger. 

Kommunen skal orientere Socialtilsyn Øst om visitationen. Hvis særlige grunde taler for det, kan vi træffe afgørelse om, at det ikke-godkendte tilbud benyttes i yderligere tre uger (deraf betegnelsen 3+3 akutanbringelse).

Behov, klageadgang og visitation

Denne type placering kan anvendes, hvis der ikke er en ledig plads i et allerede godkendt tilbud og der er et akut behov for den pågældende plads. I disse situationer kan kommunen træffe afgørelse om brug af et ikke-godkendt tilbud, der ikke er godkendt af socialtilsynet, i 3 uger. Socialtilsynet skal orienteres om anvendelsen af det ikke-godkendte tilbud.

Kommunen kan ansøge om forlængelse af brugen af det ikke godkendte tilbud i yderligere tre uger, hvis der forelægger særlige grunde. Ved vurderingen af, om en forlængelse kan gives kan socialtilsynet f.eks. hense til om et egnet tilbud er ved at blive etableret, og forventes godkendt indenfor tre uger, eller oplysninger fra anbringende/visiterende kommune om, at der inden for tre uger vil blive en plads ledig i et egnet godkendt tilbud.

Hvis socialtilsynet ikke imødekommer anmodningen om forlængelse fra kommunen træffes der en afgørelse herom med klageadgang for kommunen.

Love, vejledninger og bekendtgørelser

Senest opdateret 02-07-2024