Private tilbuds indberetning af budget 2025

Publiceret 09-07-2024

Frister for indsendelse af budgetter

Private tilbud skal indberette budget 2025 senest d. 1. oktober 2024.

Budgettet skal indberettes i Social- og Boligstyrelsens budgetskema og uploades på Tilbudsportalen. Der er ikke ændringer i dette års budgetskema i forhold til sidste års budgetskema.

Budgetskemaet er inddelt i faner, hvor man bl.a. finder budgetskemaet forbeholdt privat tilbud samt vejledningen ”GUIDE PRIVAT”, hvor man kan finde svar på hvordan budgetskemaet skal udfyldes.

Vi gør opmærksom på, at vi ikke accepterer budgetter indsendt på andre måder end via det officielle budgetskema i Excel og uploadet på Tilbudsportalen. Skemaet må ikke ændres eller konverteres til PDF. 

Indberet budgetskema 2025 i en separat sag på Tilbudsportalen

Tilbudsportalens opsætning medfører, at en sag kun kan godkendes, hvis alle oplysninger i sagen kan godkendes. For at undgå unødvendig lang sagsbehandlingstid anbefales det at indberette budgettet i en separat sag på Tilbudsportalen. 

Læs budgetguiden

Vi anbefaler, at I gennemgår guiden inden I udfylder budgetskemaet. Der forefindes en guide til private tilbud i budgetskemaets særskilte faner, jf. ovenfor.

Ved evt. fejlindtastninger og mangler i budgetskemaet vil vi indgå vi i dialog med jer, hvilket vil forlænge sagsbehandlingstiden og kan medføre, at I vil blive bedt om at genindsende revideret budget på Tilbudsportalen.

Frister for behandling af budgetter

Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene inden 1. oktober 2024, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar 2025, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Budgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem 1. oktober og 15. november 2024, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april 2025, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Budgetter indsendt efter d. 15. november 2024, har ikke krav på en godkendelse af budgettet inden d. 1. april 2025. Vi bestræber os i alle tilfælde på at behandle budgetterne så hurtigt som mulig.

 

Typiske udfordringer

Socialtilsyn Øst har tidligere år set fejlindtastninger og mangler i budgetskemaet, og derfor vil vi afslutningsvis gøre særligt opmærksom på følgende forhold:

  • Takstindtægter skal indtastes ud fra forventet antal døgn og døgntakst.
  • Belægningsprocent skal indtastes manuelt og er alene et oplysningsfelt, som ikke har indvirkning på øvrige felter i budgetskemaet.
  • Hvis I har flere ydelser/takster end fem styk, skal I benytte fanen ”+5 YDELSER PRIVAT”. Indtægterne indtastet i denne fane overføres automatisk til selve budgetskemaet.
  • Vær opmærksom på fejl i indtastning af antal fuldtidsstillinger og eller omkostning til de enkelte personalekategorier.
  • Lønomkostninger til samlet ledelse skal ikke fordeles til de øvrige personalekategorier, såfremt leder også varetager flere funktioner i tilbuddet. Leders fulde årsværk og lønomkostning skal således indtastes under ”Samlet ledelse”.
  • Omkostninger til kompetenceudvikling og supervision skal opdeles, så det fremgår specifikt, hvor mange omkostningerne der er afsat til hver post.
  • Såfremt I har omkostninger til flere ejendomme, skal I benytte fanen ”FLERE EJENDOMME-LEJEMÅL”, og den samlede omkostning skal overføres manuelt til rækken ”Husleje (kun lejede bygninger overført fra særskilt Excelark)” i budgetskemaet.
  • I Kommentarfeltet er det blevet obligatorisk at angive information, som har betydning for socialtilsynets behandling af budgettet. Dette kunne f.eks. være afvigelser i forhold til seneste årsrapport på Tilbudsportalen eller oplysninger under faggrupper/normering på Tilbudsportalen.