Nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten

Publiceret 01-07-2024

Folketinget vedtog i juni 2024 nye regler for magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten på børneområdet og over for voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne. Der træder nye regler i kraft 1. juli 2024.
Alle indgreb foretaget derefter skal registreres og indberettes efter den nye lovgivning.

Skemaer til indberetning samt tilhørende vejledning vil blive tilpasset efter ny lovgivning og vil, som nu, kunne tilgås her pr. 1. juli

Skemaer til indberetning af magtanvendelse på voksenområdet 


Der ændres ikke på de grundlæggende principper for magtanvendelse, nemlig at magtanvendelse altid kun må ske undtagelsesvis og aldrig må erstatte omsorg og socialpædagogisk indsats. Personalet skal forud for enhver form for magtanvendelse eller andre indgreb i selvbestemmelsesretten afsøge alle muligheder for borgerens frivillige medvirken til en nødvendig foranstaltning.


Socialtilsynenes tilsynsforpligtelse efter lovgivningen er uændret. Vi skal fortsat vurdere tilbuddets kvalitet med afsæt i kvalitetsmodellens tema sundhed og trivsel; hvorvidt tilbuddets indsats understøtter at magtanvendelser så vidt muligt undgås, hvordan tilbuddet dokumentere magtanvendelser og indgreb i selvbestemmelsesretten, følger op på situationer med magtindgreb og hertil løbende sikre læring med henblik på forbedring af indsatsen. Derudover skal vi fortsat vurdere, om indberetninger om magtanvendelse giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, jf. § 14, stk. 7 i BEK om magtanvendelser mv.