Spring til indhold

Indberetning af årsrapport og indsendelse af årsregnskab

Årsregnskab og årsrapport skal indberettes senest d. 1. maj 2022.
04.04.2022

Årsrapporten på Tilbudsportalen

Alle tilbud er forpligtede til at indberette deres årsrapport 2021 (den særlige indberetning) via Tilbudsportalen senest d. 1. maj 2022. Dette følger af § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr. 2665 af 28/12/2021)

Årsrapporten 2021 på Tilbudsportalen skal udarbejdes i overensstemmelse med § 20 i bekendtgørelse om socialtilsyn (BEK nr. 617 af 03/05/2020).

Vi anbefaler, at man indberetter årsrapporten i en separat sag på Tilbudsportalen uden at ændre i andre oplysninger i samme sag. Hvis man ønsker at indberette andre oplysninger, kan man oprette en ny sag efterfølgende.

Årsrapporten består af økonomiske nøgletal om tilbuddet, nøgletal om sygefravær og personalegennemstrømning, samt 3 beskrivende felter, hvor tilbuddet skal beskrive det seneste og det kommende års faglige udvikling og de forventede ændringer på tilbuddet i det kommende år.

De økonomiske nøgletal i årsrapporten på Tilbudsportalen skal opgøres ud fra samme metode som de økonomiske nøgletal nederst i budgetskemaet.

Vær opmærksom på at nøgletallet ”Omkostninger til vikar/vikarbureau” skal anføres i feltet ”Omkostninger til ikke-fastansat personale” på Tilbudsportalen. Selve opgørelsesmetoden er uændret for årsrapport 2021.

Det reviderede årsregnskab

Alle private tilbud er jf. §§ 17 og 18 i lov om socialtilsyn (LBK nr. 171 af 28/01/2022) ligeledes forpligtet til at udarbejde et årsregnskab, som skal revideres af en godkendt revisor. Revisor er jf. bekendtgørelse af 28.12.2021 om revision af regnskaber for private tilbud, foreninger og private virksomheder omfattet af lov om socialtilsyn forpligtet til at indsende det reviderede årsregnskab 2021 med revisorpåtegning samt revisionsprotokol inkl. underskrifter til socialtilsynet senest d. 1. maj 2022.

Dette kan gøres enten via Virk.dk, via sikker mail på siksocost@holb.dk eller via almindelig mail på socialtilsynost@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

04.04.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen