Spring til indhold

Ændring af lov om socialtilsyn og lov om social service - Styrkelse af socialtilsynet og styrkelse af det økonomiske tilsyn med sociale tilbud

12.01.2022

Socialtilsyn Øst ønsker hermed at informere om, at lov om socialtilsyn og lov om social service samt bekendtgørelse om socialtilsyn er ændret, som en konsekvens af den politiske aftale af 1. april 2021 mellem Regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.

Flere af ændringerne træder i kraft den 1. februar 2022, mens andre først træder i kraft senere.

Ændringerne i lovgivningen medfører bl.a.:

  • En generel styrkelse af det økonomiske tilsyn. Der vil senere blive informeret nærmere herom.
  • Krav til sociale tilbuds virksomhedsform.
  • Indførsel af karensperiode ved skift af adresse, der medfører, at et tilbud eller plejefamilie vil blive underlagt et andet socialtilsyn.
  • Nye krav til sammensætningen af bestyrelsen for private tilbud.
  • Socialtilsynet vil skulle godkende større vedligeholdelsesarbejder og forbedringer af et privat tilbuds fysiske rammer, inden disse iværksættes.
  • Socialtilsynet får mulighed for at træffe afgørelse om skærpet tilsyn, uden at dette sker i sammenhæng med udstedelse af påbud.
  • Tilbuddets orienteringspligt skærpes, således at tilbuddet fremover af egen drift skal orientere socialtilsynet om bekymrende forhold og påbud fra andre myndigheder.
  • Socialtilsynet kan i sammenhæng med afgørelse om lukning af et tilbud træffe afgørelse om, at ledelsen af tilbuddet ikke må sidde i ledelsen af andre tilbud i en periode på fem år.
  • Muligheden for anvendelse akutbestemmelsen (3+3) i lov om social service § 4, stk. 4, præciseres til alene at gælde for tilbud, der ikke er godkendt af socialtilsynet.
  • Mulighed for videregivelse af anonyme whistleblows til andre myndigheder.

Disse fremhævede ændringer skal ikke ses som en udtømmende gennemgang. Vi skal således henvise til følgende ændringslov og den nye bekendtgørelse:

Der indføres i øvrigt særlige funktioner tilhørende hver socialtilsyn med virkning fra 1. juli 2022. Socialtilsyn Øst skal fra 1. juli 2022 varetager opgaven vedrørende godkendelse af og tilsyn med botilbud til voksne med sikrede afdelinger, delvis lukkede døgninstitutioner og delvis lukkede afdelinger på døgninstitutioner, sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afdelinger samt åbne afdelinger i tilknytning til en delvis lukket afdeling eller døgninstitution eller en sikret døgninstitution.

Dette betyder samtidig, at vi fra den 1. juli 2022 ikke skal varetage opgaven vedrørende godkendelse af og tilsyn med pladser på efterskoler, frie fagskoler og frie grundskoler med kostafdeling, når skolen har flere end otte pladser til anbringelse, og opgaven vedrørende godkendelse af og tilsyn med opholdssteder for børn og unge, som har tilknyttet et eller flere skibsprojekter. Vi skal heller ikke fra den 1. juli 2022 varetager opgaven vedrørende godkendelse af og tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager arbejdsgiverfunktioner i ordninger efter §§ 95 og 96 i lov om social service (BPA). Endeligt skal vi fra den 1. juli 2022 ikke varetage opgaven vedrørende godkendelse af og tilsyn med private sociale tilbud, der indgår i koncerner eller koncernlignende konstruktioner og som har hovedadresse i Region Sjælland og Hjørring Kommune.

De konkrete tilbud, der vil blive påvirket af ovenstående, vil socialtilsynet rette henvendelse til, inden ikrafttrædelsesdatoen for det nye tilsyn.Feedback

Sidst opdateret

12.01.2022

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen