Spring til indhold

Når I er godkendt til Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

For at sikre, at I som forening eller privat virksomhed fortsat opfylder betingelserne for godkendelsen, fører Socialtilsyn Øst et driftsorienteret tilsyn. 

Som grundlag for tilsynet, skal I hvert år indsende følgende: 

  • Et årsbudget for de aktiviteter, I har i forhold til varetagelse af BPA-arbejdsgiverfunktionen. Budgettet skal fremsendes senest 1. oktober i forudgående regnskabsår. Budgettet kan med fordel udarbejdes på baggrund af vores budgetskabelon og vejledning, som I kan finde i højreboksen på denne side.
  • Et revideret årsregnskab. Årsregnskabet skal fremsendes af revisor, når revideringen er endelig afsluttet. 

Bemærk, at hvis I har andre forretningsområder, skal BPA-aktiviteterne udskilles som et separat forretningsområde med eget budget og årsregnskab. 

Jeres oplysningspligt derudover

I skal af egen drift give socialtilsynet oplysninger om væsentlige ændringer i forhold til godkendelsesgrundlaget.

Herudover vil vi selv indhente oplysninger, der vurderes nødvendige til at føre et driftsorienteret tilsyn. 

Selve tilsynet

Vores tilsyn omfatter alene foreningens eller den private virksomheds varetagelse af opgaven som arbejdsgiver, det vil sige det retter sig mod økonomi, ledelse og ansættelsesretlige kompetencer. Vi vurderer ud fra en risikobetragtning dels hvor hyppigt, vi skal føre tilsyn, dels om tilsynet skal udføres som et tilsynsbesøg hos jer, et møde hos os eller anden form for dialog. 

Tilsynet tager udgangspunkt i det indsendte materiale og kan herudover suppleres med oplysninger indhentet fra foreningen eller virksomheden, berørte borgere eller kommuner, der benytter foreningen eller virksomheden. 

Ophør af godkendelsen

Vi kan inddrage godkendelsen, hvis vi bliver opmærksomme på bekymrende forhold eller virksomheden ikke længere opfylder betingelserne for godkendelsen. I de tilfælde skal vi både orientere de borgere, der har indgået aftale med foreningen eller virksomheden og den eller de kommuner, der har truffet afgørelse om hjælp efter § 95 eller § 96 i lov om social service til de nævnte borgere 

En afgørelse om ophør af godkendelsen ledsages altid af en klagevejledning.Feedback

Sidst opdateret

01.06.2021

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær