Spring til indhold

Plejeboliger

Tilsyn med plejeboliger

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med plejeboliger jf. servicelovens § 151

 1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service. Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører socialtilsynet systematiske, uvildige og fagligt kompetente tilsyn.
Tilsynet vil i relevant omfang ligeledes følge op på krav fra sundhedsloven og anbefalinger fra tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

 1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Øst føres, så det tager afsæt i servicelovens § 151.

For at kunne gennemføre et tilsyn, har Socialtilsyn behov for adgang til oplysninger om tilbuddet.
Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

 1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte være underlagt. 

Før tilsynsbesøget

Tilsynet afvikles, som loven foreskriver det, som et uanmeldt tilsyn.
Der tilstræbes under tilsynet fleksibilitet i forhold til enhedens ønsker for tilrettelæggelse af besøget, afvikling interviews etc.

Tilsynet forberedes ud fra oplysninger fra sidste års tilsynsrapport, hjemmeside og Tilbudsportal.
Det er en forudsætning for disse tilsyn, at Socialtilsyn Øst har elektronisk afgang til plejehjemmets elektroniske journalsystem, således at man forud for besøget kan foretage stikprøvekontroller her i forhold til overholdelse af love og regler, systematik, tilgængelighed etc.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en, eventuelt to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler i kontrakten. Der er mulighed for mindre justeringer således, at dagsprogrammet passer bedst muligt ind i plejeboligernes rytme.

Under tilsynet vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. kvalitetsstandarder, værdighedspolitik, lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, personaleoversigt, oversigt over personalegennemstrømning og sygefravær. 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn. 

Åbningsmøde

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews 

 • Ledelsen

Formålet med dialogen er at belyse tilsynets temaer fra lederperspektiv, herunder rammerne for det sociale tilbuds overordnede drift, eksempelvis tilbuddets værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus.
Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at værdighedspolitikker, kvalitetsstandarder, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet. 

 • Medarbejdere

Formålet med dialogen er at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøver, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker data/oplysninger om medarbejdernes kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

 • Borgerne

Formålet med dialogen er at belyse borgernes oplevelser og indtryk af de ydelser, som de modtager. Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes trivsel, dagligdagens indhold og aktiviteter samt hvorvidt borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

 • Pårørende

Formålet med dialogen er at indhente viden om, hvordan plejeboligernes værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i deres samarbejde med tilbuddet. I de mange tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt det sociale tilbuds samlede indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgeren; bl.a. set i lyset af lokale og centrale værdighedspolitikker. 

 • Fælles for interviews

Der vil være fokus på såvel pædagogisk understøttelse, retssikkerhed (herunder inddragelse) og understøttelse af sundhed (krav for sundhedslovene). 

 • Besigtigelse af de fysiske rammer

Formålet med besigtigelsen er at belyse, hvorvidt tilbuddets fysiske rammer dvs. tilbuddets omgivelser, udformning, indretning og faciliteter er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til tilbuddets målgruppe, samt understøtter indsatsens formål og indhold.  

 • Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet.

 • Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem dokumentation, interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos tilbuddet.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

23.05.2018

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær