Spring til indhold

Hjemmepleje mm.

Tilsyn med hjemmepleje/sygepleje

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med hjemme- og sygepleje jf. servicelovens § 151c.

  1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service, visitators afgørelser samt kommunalt udtrykt serviceniveau udtrykt gennem kvalitetsstandarder, politikker etc. 
Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i sundhedslovgivning og delvist Socialstyrelsens kvalitetsmodel, udfører socialtilsynet systematiske, uvildige og fagligt kompetente tilsyn.
Tilsynet vil følge op på krav fra sundhedslovene og anbefalinger fra tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.

  1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Øst føres, så det tager afsæt i servicelovens § 151c og krav fra sundhedslovgivningen.

For at kunne gennemføre et tilsyn, har socialtilsynet behov for adgang til oplysninger om tilbuddet.
Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32. 

  1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt.

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte have. 

Før tilsynsbesøget

Tilsynet afvikles, som anmeldt tilsyn.
Der tilstræbes i planlægningen af tilsynet at udvise fleksibilitet i forhold til enhedens ønsker for tidspunkt for afvikling interviews etc.

Tilsynet forberedes ud fra oplysninger fra sidste års tilsynsrapport, hjemmeside og Tilbudsportal.
Det er en forudsætning for disse tilsyn, at Socialtilsyn Øst har elektronisk afgang til den  elektroniske journalsystem, således at man forud for besøget kan foretage stikprøvekontroller heri i forhold til overholdelse af love og regler, systematik, tilgængelighed etc.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en, evt. to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler indgået i kontrakten. Der er mulighed for justeringer således, at dagsprogrammet passer bedst muligt ind i leverandørens rytme.

Under tilsynet vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. kvalitetsstandarder, værdighedspolitik, leverandørens løfter gennem hjemmesider m.m., lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, tjensteplaner, personaleoversigt, oversigt over personalegennemstrømning og sygefravær (for det forgangne år). 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn.

Åbningsmøde

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews 

  • Ledelsen

Formålet med dialogen er. at belyse tilsynets temaer, herunder rammerne for leverandørens drift, eksempelvis tilbuddets værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus. Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at værdighedspolitikker, kvalitetsstandarder, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.

Andre væsentlige fokus er borgernes muligheder for oplevelse af sammenhæng med andre aktørers indsats, tværfaglig understøttelse.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet. 

  • Medarbejdere

Formålet med dialogen er, at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøver, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker at indhente oplysninger om medarbejdernes samlede kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

  • Borgerne

Formålet med dialogen er, at belyse borgernes oplevelser og indtryk af de ydelser, som de modtager. I den forbindelse spørges ind til både myndigheds og leverandørens overholdelse af krav til visitation, afgørelse, information og overholdelse af krav fra kvalitetsstandarder.

Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes inddragelse og indflydelse på levering af ydelser og om borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

  • Pårørende

Pårørende inddrages i forhold til borgere, der vurderes inhabile i at kunne overskue og begrunde tilbagemeldinger om tilfredsheden med indsatsen.

I de mange tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt leverandørens samlede indsats understøtter borgeren svarende til hensigten. 

  • Fælles for interviews

Der vil foruden fokus på service-/sundhedslovens forpligtelser, være fokus på såvel retssikkerhed (herunder inddragelse) og efterlevelse af lokal værdighedspolitik og sundhedslovene. 

Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet. 

  • Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. i dokumentationen, gennem interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos leverandøren.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

23.05.2018

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær