Spring til indhold

Friplejeboliger

Tilsyn med friplejeboliger

Socialtilsyn Øst tilbyder tilsyn med friplejeboliger jf. servicelovens § 151a-b. 

 1. Tilsynets formål og fokus

Tilsynet har til formål at sikre, at borgerne ydes en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med offentlige og private tilbud efter lov om social service og friplejeboligloven.
Ved anvendelse af erfarne tilsynskonsulenter og med udgangspunkt i Socialstyrelsens kvalitetsmodel udfører socialtilsynet systematiske, uvildige og fagligt kompetente tilsyn.
Tilsynet vil i relevant omfang ligeledes følge op på krav fra sundhedslovene og eventuelt anbefalinger fra tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.

 1. Lovgrundlag for gennemførelse af tilsynet

Det driftsorienterede tilsyn fra Socialtilsyn Øst føres, så det overholder servicelovens § 151.

For at kunne gennemføre et tilsyn, har socialtilsynet behov for adgang til oplysninger om tilbuddet.
Socialtilsynet er omfattet af regler om tavshedspligt i forvaltningsloven § 27 og regler om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. forvaltningslovens § 32.

Tilsynet indeholder kritisk gennemgang af Friplejeboligernes regnskab i.h.t. friplejeboligloven § 91 stk. 3. 

 1. Praksis og metode

Samarbejdet hviler på indgået kontrakt.

Bestiller af opgaven indgår indledningsvist en kontrakt med Socialtilsyn Øst. Kontrakten definerer bl.a. opgavens omfang og pris.
Tilsynet tilpasses så vidt muligt bestillers ønsker og behov samt de specifikke mål, rammer og politikker, bestiller måtte have. 

Før tilsynsbesøget

Tilsynet afvikles, som loven foreskriver det, som et uanmeldt tilsyn.
Der tilstræbes under tilsynet fleksibilitet under tilsynsbesøget i forhold til enhedens ønsker for tidspunkt for afvikling interviews etc.

Tilsynet forberedes ud fra oplysninger fra sidste års tilsynsrapport, hjemmeside og Tilbudsportal.

Under tilsynsbesøget

Tilsynet gennemføres af en, eventuelt to tilsynskonsulenter.

Tilsynets konkrete form og indhold er besluttet i den indledende dialog med bestiller og de specifikke aftaler i kontrakten. Der er mulighed for justeringer således, at dagsprogrammet passer bedst muligt ind i friplejeboligernes rytme.

Under tilsynet, vil der blive efterspurgt forskellige dokumenter f.eks. eksempler på individuelle borgerjournaler, kvalitetsstandarder, værdipolitik, lokale målsætninger, retningslinjer, metodebeskrivelser, indsatsområder, oversigt med personale og over personalegennemstrømning og sygefravær (for det forgangne år).

I forhold til kritisk gennemgang af regnskab vil der blive efterspurgt aktuelt revideret regnskab med revisionsprotokollat og årets budget. 

Nedenstående viser indholdet i et typisk tilsyn.

Åbningsmøde

Tilsynet indledes med et afklarende åbningsmøde, som har til formål at koordinere dagen, således at socialtilsynet får mulighed for at indsamle data til belysning tilsynets temaer.

Interviews 

 • Ledelsen

Formålet med dialogen er at belyse tilsynets temaer ud fra lederperspektiv, herunder rammerne for friplejeboligernes overordnede drift, eksempelvis værdigrundlag og ledelsens strategiske fokus. Gennem dialogen ønskes endvidere oplysninger om, hvordan ledelsen understøtter, at værdighedspolitikker, kvalitetsstandarder, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og anvendes i overensstemmelse med intentionerne.
Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at få oplysninger om ledelsens egne kompetencer og kompetenceudvikling til gavn for organisationens kvalitet. 

 • Medarbejdere

Formålet med dialogen er at belyse, hvordan arbejdet tilrettelægges og efterprøver, hvorvidt det sociale tilbuds værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer er kendte af medarbejderne og praktiseres i hverdagen på en måde, som er i tråd med førnævnte og kommer borgerne til gavn.
Tilsynskonsulenterne ønsker at indhente oplysninger om medarbejdernes kompetencer og muligheder for kompetenceudvikling.

 • Borgerne

Formålet med dialogen er, at belyse borgernes oplevelser og indtryk af det tilbud, som de modtager. Tilsynskonsulenterne ønsker tillige at høre om borgernes trivsel, dagligdagens indhold og aktiviteter, samt hvorvidt borgerne oplever, at de modtager den hjælp og støtte, som de har behov for. 

 • Pårørende

Formålet med dialogen er, at indhente viden om, hvordan friplejeboligernes værdier, faglige målsætninger, metoder og retningslinjer afspejles og opleves af de pårørende i samarbejdet med tilbuddet. I de mange tilfælde, hvor borgere har svære kognitive eller kommunikative funktionsnedsættelser, vil pårørende kunne repræsentere brugerperspektivet i tilsynet.
Tilsynskonsulenterne søger at få oplysninger om de pårørendes oplevelse af, hvorvidt det sociale tilbuds samlede indsats er med til at skabe en reel og positiv forskel for borgeren. 

 • Fælles for interviews

Der vil være fokus på såvel pædagogisk understøttelse, retssikkerhed (herunder inddragelse) og i mindre omfang understøttelse af sundhed (krav for sundhedslovene). 

 • Besigtigelse af de fysiske rammer

Formålet med besigtigelsen er at belyse, hvorvidt friplejeboligernes fysiske rammer dvs. omgivelser, indretning og faciliteter er velegnede samt hensigtsmæssige i forhold til målgruppe samt understøtter indsatsens formål og indhold. 

 • Opsamling på dagen med tilbuddets ledelse

Tilsynsbesøget afrundes ved, at tilbuddets ledelse kort bliver orienteret om de umiddelbare konklusioner og observationer gjort under tilsynet. 

 • Efter tilsynsbesøget

Efter tilsynsbesøget bearbejdes og analyseres det datamateriale, som er indsamlet bl.a. gennem interviews og observationer. Hvor der er behov herfor, indhentes yderligere oplysninger hos friplejeboligernes ledelse.
Endeligt udarbejdes en tilsynsrapport, som beskriver socialtilsynets iagttagelser og sammenfatter vurderingen af tilbuddets kvalitet.
Den kritiske gennemgang af regnskabet afleveres som særskilt delrapport.

Senest en måned efter udført tilsynsbesøg sendes tilsynsrapporten i høring hos tilbuddets ledelse. Høringsperioden er på to uger, hvorefter den færdige rapport sendes til bestiller af opgaven. 

For yderligere oplysninger henvises til Tilkøbskatalog eller kontakt til:

Koordinator for tilkøbsydelser, Leif Christensen

Tlf: 72 36 29 67     E-mail: lech@holb.dkFeedback

Sidst opdateret

23.05.2018

Ansvarlig redaktør

Heidi Mødekjær