Spring til indhold

Regnskab/årsrapport

Alle tilbud omfattet af lov om socialtilsyn – både kommunale, regionale og private tilbud – skal jf. § 17 i bekendtgørelse om socialtilsyn indberette deres årsrapport i form af nøgletal mv. som en særlig indberetning via Tilbudsportalen. Årsrapporten skal indberettes på Tilbudsportalen senest d. 1. maj året efter det omhandlende kalenderår.

Derudover skal alle private tilbud jf. §§ 17 og 18 i lov om socialtilsyn indsende deres reviderede årsregnskab og den tilhørende revisionsprotokol til socialtilsynet til orientering. Årsregnskabet og revisionsprotokollatet bedes indsendt elektronisk til Socialtilsyn Øst via socialtilsynost@holb.dk eller via sikker post til siksocost@holb.dk.

De private tilbuds årsregnskaber skal være revideret af en godkendt revisor. Regnskabet skal som hovedregel aflægges efter årsregnskabsloven og revisionen skal foretages i overensstemmelse med den til en hver tid gældende bekendtgørelse om revision af regnskaber for private tilbud omfattet af lov om socialtilsyn.

Socialtilsynet skal dog særligt henlede opmærksomheden på, at der i forhold til årsregnskabsloven er væsentlige afvigelser afledt af lov om socialtilsyn. Herunder – men ikke nødvendigvis begrænset til – opstilling af resultatopgørelsen, således at resultatopgørelsen og tilhørende noter understøtter krav om, at nøgletal indberettet i årsrapporten på Tilbudsportalen skal kunne udledes direkte af årsregnskabet.

Det er socialtilsynets vurdering, at dette ikke er et problem i forhold til årsregnskabsloven, da lov om socialtilsyn med tilhørende bekendtgørelser skal betragtes som ”lex specialis”. Endvidere hjemler årsregnskabslovens § 11 stk. 2 en afvigelse.

 Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen