Spring til indhold

Økonomi

Socialtilsynet fører tilsyn med økonomien i tilbud, som er godkendt efter lov om socialtilsyn. Tilbuddene skal derfor indsende oplysninger om deres økonomi til socialtilsynet.

Der føres i henhold til § 6, stk. 3 i lov om socialtilsyn tilsyn med, at tilbuddene har den fornødne økonomiske kvalitet, og socialtilsynet skal tage stilling til,

  1. om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
  2. om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og
  3. om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Det økonomiske tilsyn foretages på baggrund af budget, årsrapport på Tilbudsportalen, årsregnskab og revisionsprotokollat. Såfremt socialtilsynet har brug for en uddybning af indholdet, indhenter socialtilsynet yderligere materiale, jf. § 12.

Socialtilsynet har via det driftsorienterede tilsyn viden om indhold og faglig kvalitet i det enkelte tilbud, hvilke faglige metoder, der anvendes, planer for udvikling, resultater for borgerne med videre. Denne viden danner udgangspunkt for socialtilsynets vurdering og tilrettelæggelse af det økonomiske tilsyn. Det er en forudsætning for forsat godkendelse, at tilbuddets budget og den kvalitet, som beboerne oplever, står i et rimeligt forhold til hinanden. Samtidig skal budgettet tage højde for de udviklingsbehov og ønsker, som tilbuddet har.

I forhold til økonomisk bæredygtighed er nøgletallene vedrørende soliditetsgrad, egenkapital, overskudsgrad, lønudgifter, ejendomsudgifter mv. et væsentligt vurderingsgrundlag.Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen