Spring til indhold

Magtanvendelser

Fra 1. januar 2017 kan en kommunal plejefamilie over for anbragt plejebarn foretage fysisk guidning – retningsgivende omsorg – uden modstand. Endvidere kan plejefamilien fastholde eller føre plejebarnet væk, når det er nødvendigt for at afværge, at plejebarnet ødelægger eller beskadiger ting i et ikke ubetydeligt omfang (afværgehjælp).

Afværgehjælp skal fra 1. januar 2017 indberettes til Socialtilsynet og til plejebarnets anbringende kommune. Indberetningsskema findes som bilag b i bekendtgørelse om voksenansvar. 

Øvrige plejefamilier kan ikke udøve nogen form for magtanvendelse og er omfattet af straffelovens regler, hvis der udøves fysisk magtanvendelse.

Magtanvendelser i øvrigt

Hvis der er begrundet mistanke om, at der er foretaget en handling, der er undergivet påtale, herunder et eventuelt strafansvar, skal den kommunale plejefamilie straks sikre hændelsen registreres og uden ugrundet ophold (inden for 48 timer) sende indberetning til socialtilsynet. Socialtilsynet skal vurdere, om indberetningen giver anledning til tilsynsmæssige overvejelser, herunder om der er rettet henvendelse til politiet.Feedback

Sidst opdateret

13.09.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen

Lovgivning

Du kan læse mere om lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger her.