Spring til indhold

Økonomi og organisering

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet blandt andet vurdere tilbuddets organisatoriske og økonomiske forhold. I vurderingen indgår en bedømmelse af de organisatoriske og økonomiske forhold, som fremgår af lov om socialtilsyn og bekendtgørelse om socialtilsyn.

Socialtilsynet skal foretage en konkret vurdering af, om organisering/ledelse og økonomi, medvirker til, at tilbuddet har den fornøden kvalitet og økonomiske bæredygtighed.

Organisation og ledelseSocialtilsynet skal efter kvalitetsmodellen vurdere tilbuddets organisation og ledelse inden for følgende kriterier:

  • Om tilbuddets ledelse, herunder en evt. bestyrelse, har relevante kompetencer. Kriteriet har 3 indikatorer, som vedrører ledelsens kompetencer, supervision og en aktiv bestyrelse.

  • Om tilbuddets daglige drift varetages kompetent. Kriteriet har 3 indikatorer vedrørende borgerkontakten, personalegennemstrømning og sygefravær.


Socialtilsynets vurdering af ovennævnte indikatorer bygger på oplysninger, som f.eks. er indhentet under tilsynsbesøg, i interview af medarbejdere og borgere samt gennem tilbuddets indberetninger via årsrapporten.

Hvis socialtilsynet har brug for supplerende informationer til brug for vurderingen, kan de anmode tilbuddet om dem.

Bedømmelsen i forhold til kvalitetsmodellen suppleres af de krav til de private tilbuds vedtægter og bestyrelse, som fremgår af lov om socialtilsyn. Opfyldelsen af disse krav skal også vurderes i det løbende tilsyn.

ØkonomiSocialtilsynet fører tilsyn med økonomien i tilbud, som er godkendt efter lov om socialtilsyn. Tilbuddene skal indsende oplysninger om deres økonomi til socialtilsynet.

Der føres i henhold til § 6, stk. 3 i lov om socialtilsyn, tilsyn med at tilbuddene har den fornødne økonomiske kvalitet, og socialtilsynet skal tage stilling til

  • om tilbuddet er økonomisk bæredygtigt,
  • om tilbuddets økonomi giver mulighed for den fornødne kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og i forhold til tilbuddets målgruppe, og
  • om der er gennemsigtighed i tilbuddets økonomi.

Det økonomiske tilsyn foretages på baggrund af budget og årsrapport på Tilbudsportalen. Såfremt socialtilsynet har brug for en uddybning af indholdet, indhenter socialtilsynet yderligere materiale, jf. § 12.

Socialtilsynet har via det driftsorienterede tilsyn viden om indhold og faglig kvalitet i det enkelte tilbud, hvilke faglige metoder, der anvendes, planer for udvikling, resultater for borgerne med videre. Denne viden danner udgangspunkt for socialtilsynets vurdering af sammenhængen mellem økonomi og kvalitet i tilbuddet. Det er en forudsætning for forsat godkendelse, at tilbuddets budget og den kvalitet, som beboerne oplever, står i et rimeligt forhold til hinanden. Samtidig skal budgettet tage højde for de udviklingsbehov og ønsker, som tilbuddet har.

I forhold til økonomisk bæredygtighed er nøgletallene lønudgifter, ejendomsudgifter mv. et væsentligt vurderingsgrundlag.

BudgetDet fremgår af § 15, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn, at budgetter for private tilbud skal indberettes senest 1. oktober i året før det kalenderår, årsbudgettet vedrører. Budgetter for kommunale og regionale tilbud skal indberettes senest 15. november før det kalenderår, årsbudgettet vedrører. Det fremgår ligeledes af § 16, stk. 4, at er sat en frist for socialtilsynets godkendelse af budgettet, hvilket betyder at årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynene inden 1. oktober, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. januar, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt. Årsbudgetter, der er indberettet til socialtilsynene mellem 1. oktober og 15. november, skal være godkendt af socialtilsynet senest 1. april, medmindre konkrete forhold gør, at dette ikke er muligt.

Årsbudgettet skal indberettet i budgetskema, som er udarbejdet af Socialstyrelsen. Budgetskemaet skal findes og indberettes på Tilbudsportalen under Budget under fanen Økonomi. Socialtilsynet forholder sig til og godkender tilbuddets samlede budget.

Budgetskema

Socialtilsynet skal i forbindelse med budgetgodkendelsen bl.a. forholde sig til om kravene til størrelsen af husleje m.v., jf. § 16, stk. 3 i bekendtgørelse om socialtilsyn, stadig er opfyldt.

Socialtilsynet har mulighed for at anmode om mere detaljerede oplysninger om de enkelte budgetposter, såfremt budgettet ikke fremgår gennemsigtigt.

Hvis socialtilsynet vurderer, at årsbudgettet ikke umiddelbart kan godkendes, indgår socialtilsynet i dialog med tilbuddet om de forhold, som ligger til grund for vurderingen.

ÅrsrapportAlle tilbud omfattet af lov om socialtilsyn – både kommunale, regionale og private tilbud – skal jf. § 17 i bekendtgørelse om socialtilsyn indberette deres årsrapport i form af nøgletal mv. som en særlig indberetning via Tilbudsportalen. Årsrapporten skal indberettes på Tilbudsportalen senest d. 1. maj.

 

RevisionsberetningDet fremgår af §13 stk. 3 i bekendtgørelse om Socialtilsyn, at alle kommunale og regionale driftsherrer skal indsende den kommunale eller regionale revisionsberetning om revision af kommunens eller regionens regnskab til socialtilsynet. 

Revisionsberetningen bedes indsendes elektronisk til Socialtilsyn Øst via siksocost@holb.dk eller socialtilsynost@holb.dk

 Feedback

Sidst opdateret

31.05.2017

Ansvarlig redaktør

Sandra Nygaard Sørensen